ค่างจมูกเชิดตังเกี๋ย

ค่างจมูกเชิดตังเกี๋ย

บทนำ: สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ ที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์

ค่างจมูกเชิดตังเกี๋ย เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับวานร จำพวกค่าง (Colobinae) พบได้เฉพาะทางตอนเหนือของเวียดนามเท่านั้น อาศัยอยู่ตามป่าทึบตามเทือกเขาหินปูน ที่มีความสูงตั้งแต่ 200-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในปัจจุบันมีจำนวนประชากรเหลือเพียงไม่เกิน 250 ตัวเท่านั้น จึงทำให้จัดเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR) ตามบัญชีแดงของ IUCN

ลักษณะเด่น ค่างจมูกเชิดตังเกี๋ย

ค่างจมูกเชิดตังเกี๋ยมีขนสีน้ำตาลเข้มหรือดำ บริเวณหัวไหล่ แขนด้านนอก หลังโคนขามีสีน้ำตาลเข้มถึงดำ ส่วนล่างของลำตัวมีสีเหลืองอ่อน ใบหน้ามีสีฟ้า ริมฝีปากสีชมพู หางยาวสีขาว ลูกที่เกิดใหม่ขนตามลำตัวจะเป็นสีขาวหรือเทาอ่อน ก่อนจะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อโตขึ้น

ค่างจมูกเชิดตังเกี๋ยมีรูปร่างใหญ่กว่าค่างชนิดอื่น ๆ โดยตัวผู้มีความยาวลำตัวและหัวประมาณ 65 เซนติเมตร ความยาวหาง 85 เซนติเมตร ในขณะที่ตัวเมีย 54 เซนติเมตร และมีความยาวหาง 65 เซนติเมตร ตัวผู้มีน้ำหนัก 14 กิโลกรัม ตัวเมีย 8.5 กิโลกรัม

ค่างจมูกเชิดตังเกี๋ยเป็นสัตว์สังคม อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงประมาณ 25 ตัว ออกหากินในเวลากลางวัน โดยอาหารหลักได้แก่ ผลไม้, ใบไม้ และเมล็ดพืช

ถิ่นที่อยู่อาศัยและพฤติกรรม

ค่างจมูกเชิดตังเกี๋ยอาศัยอยู่ตามป่าทึบตามเทือกเขาหินปูน ที่มีความสูงตั้งแต่ 200-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล พื้นที่อาศัยของพวกมันมักมีลำธารหรือแม่น้ำไหลผ่าน เพื่อเป็นแหล่งน้ำและอาหาร พวกมันสามารถปีนป่ายต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว และอาศัยอยู่ในระดับความสูงตั้งแต่ 3-10 เมตร

ค่างจมูกเชิดตังเกี๋ยเป็นสัตว์สังคม อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงประมาณ 25 ตัว ฝูงหนึ่งจะมีตัวผู้เพียงตัวเดียว ทำหน้าที่เป็นผู้นำฝูง ส่วนตัวเมียและลูกจะอาศัยอยู่รวมกัน ฝูงของพวกมันจะออกหากินในเวลากลางวัน โดยอาหารหลักได้แก่ ผลไม้, ใบไม้ และเมล็ดพืช

ภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่

ค่างจมูกเชิดตังเกี๋ยกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการล่าเพื่อเอาเนื้อหรือขน รวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่ป่าและการตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลให้พื้นที่อาศัยของพวกมันถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ค่างจมูกเชิดตังเกี๋ยยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้พืชผลที่พวกมันกินเป็นอาหารลดน้อยลง ประกอบกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประชากรของพวกมัน

แนวทางการอนุรักษ์

ในปัจจุบัน รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศให้ค่างจมูกเชิดตังเกี๋ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ห้ามล่าหรือครอบครองโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ค่างจมูกเชิดตังเกี๋ย ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การปลูกป่าทดแทน การอนุรักษ์พื้นที่ป่า และการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของค่างจมูกเชิดตังเกี๋ย

แนวทางการอนุรักษ์ค่างจมูกเชิดตังเกี๋ย ได้แก่

  • การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของค่างจมูกเชิดตังเกี๋ยและภัยคุกคามต่อพวกมัน
  • การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการล่าและการค้าสัตว์ป่า
  • การอนุรักษ์พื้นที่ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยของค่างจมูกเชิดตังเกี๋ย
  • การศึกษาวิจัยพฤติกรรมของค่างจมูกเชิดตังเกี๋ย เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ

การอนุรักษ์ค่างจมูกเชิดตังเกี๋ยเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากพวกมันเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ หากเราทุกคนร่วมมือกันอนุรักษ์ พวกมันก็จะมีโอกาสที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://ruchaksatlok.com/